แบรนด์

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ช่อง สศทท.14

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
12.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
ภาษาไทย(O NET) - อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่)
ภาษาอังกฤษ(O NET & GAT) - อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ
ความคิดเชื่อมโยง(GAT) - อ.สาธร อุพันวัน(พี่เต๋อ)
สังคมศึกษา(O NET) - อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
12.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
ชีววิทยา(PAT 2) - นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร(พี่วิเวียน)
ภาษาอังกฤษ(O NET & GAT) - อ.อริสรา ธนาปกิจ(ครูพี่แนน)
ความคิดเชื่อมโยง(GAT) - อ.วันชนะ หมั่นงาน
ฟิสิกส์(PAT 2) - อ.กอบพันธุ์ อธิพันธุ์จินดา
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
12.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
ภาษาไทย(O NET) - อ.นิทัศน์ ยศธสาร(อ.แจ๊กกี้)
คณิตศาสตร์ (PAT 1) - อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (ครู sup’k)
ชีววิทยา(O NET) - อ.อำพล ขวัญพัก(ครูกาแฟ)
สังคมศึกษา(O NET) - อ.ธนัช ลาภนิมิตชัย (ครูพี่หมุย)
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
12.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
ฟิสิกส์(PAT 2) - อ.สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)
ชีววิทยา(PAT 2) - ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
เคมี (O NET) - อ.กรกฤช ศรีวิชัย
ความคิดเชื่อมโยง(GAT) - นพ.เอกบุตร แจววณิชกุล
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
12.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
เคมี(PAT 2) - ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ
สังคมศึกษา(O NET) - อ.กนก จันทรา
คณิตศาสตร์ (O NET) - อ.อำนาจ มุจนานนท์ (อ.โต้ง)
ฟิสิกส์(O NET) - อ.ธนวัฒน์ ธะนะ
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
12.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
เคมี(PAT 2) - อ.กฤตน์ ชื่นเป็นนิจ
ภาษาอังกฤษ(O NET & GAT) - อ.สุวคนธ์ อินป้อง(ครูเก๋)
คณิตศาสตร์(PAT 1) - อ.ณัฐพล ศุจิจันทรรัตน์ (พี่โอ๋)
ภาษาไทย(O NET) - อ.วรธน อนันตวงษ์(อ.กอล์ฟ)