แบรนด์

สถานที่ติว ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
ชีววิทยา(PAT 2)- นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร(พี่วิเวียน)
ภาษาอังกฤษ(O NET & GAT)-อ.อริสรา ธนาปกิจ(ครูพี่แนน)
คณิตศาสตร์ (PAT 1)-อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (ครู sup’k)
สังคมศึกษา(O NET)-อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี
จันทร์ที่ 3 ุลาคม 2559 08.00-10.00 น.
10.00-13.00 น.*
14.00-16.00 น.
16.00-18.00 น.
ความคิดเชื่อมโยง(GAT) -อ.สาธร อุพันวัน(พี่เต๋อ)
ภาษาอังกฤษ(O NET & GAT) -อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ
เคมี (O NET) -อ.กรกฤช ศรีวิชัย (ครูติ่ง)
ภาษาไทย (O NET) -อ.วรธน อนันตวงษ์(อ.กอล์ฟ)
อังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.***
14.00-16.00 น.
16.00-18.00 น.
เคมี(PAT 2) - ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ
สังคมศึกษา (O NET) - อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย (ครูพี่หมุย)
"ฟิตสมอง พร้อมสอบ"
ชีววิทยา(O NET) - อ.อำพล ขวัญพัก(ครูกาแฟ)
ความคิดเชื่อมโยง(GAT) - อ.วันชนะ หมั่นงาน
พุธที่ 5 ตุลาคม 2559 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
ชีววิทยา (PAT 2) - ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
ภาษาไทย (O NET) - อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่)
ฟิสิกส์(PAT 2) - อ.ธนวัฒน์ ธะนะ
ภาษาอังกฤษ(O NET & GAT) - อ.สุวคนธ์ อินป้อง(ครูเก๋)
พฤหัสที่ 6 ตุลาคม 2559 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
สังคมศึกษา (O NET) - อ.กนก จันทรา
ฟิสิกส์(PAT 2) - อ.สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)
ภาษาไทย(O NET) - อ.นิทัศน์ ยศธสาร(ครูแจ๊กกี้)
คณิตศาสตร์(O NET) - อ.เศรษฐกาณต์ ปิติไชยเจริญ(พี่ต้อม)
ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
เคมี(PAT 2) - อ.กฤตน์ ชื่นเป็นนิจ
คณิตศาสตร์(PAT 1) - ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล(พี่แท๊ป)
ฟิสิกส์(O NET) - อ.อภิชัย ใจจิตร ( ครูพี่ฟิวส์)
ภาษาอังกฤษ(O NET & GAT) - อ.วรพงษ์ แสงประเสริฐ (อ.ต๊อบ)

* จันทร์ที่ 3 ุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

** อังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-14.00 น. เคล็ดลับพิเศษเรื่อง “ฟิตสมอง พร้อมสอบ"